phennapa-khanaaekwichaporn

นางสาวเพ็ญนภา คณาเอกวิชภรณ์
นักศึกษาปริญญาเอก

อีเมล: phennapa_k@hotmail.com

งานวิจัยที่สนใจ

  • การพัฒนาเทคนิคทางเคมีวิเคราะห์ด้วยวัสดุชนิดใหม่สำหรับการประยุกต์ใช้งานด้าน อาหาร สิ่งแวดล้อม และการแพทย์