P_fern

นางสาวพิชญานัน ศรีสุวรรณ
นักศึกษาระดับปริญญาโท

อีเมล: pichayanan.s1@gmail.com

งานวิจัยที่สนใจ

  • การสังเคราะห์สีย้อมที่มีหมู่เซมิคาร์บาไซด์เพื่อใช้เป็นคีโมโดซิมิเตอร์ฟลูออเรสเซนต์ตรวจวัดไอออนทองแดง