ดร.เพราพิมพ์ ลิ่มสกุล

ผศ.ดร. เพราพิมพ์ ลิ่มสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาไบโอฟิสิกส์

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อีเมล: praopim.l@psu.ac.th
โทรศัพท์: +66 (0) 7428 8722
โทรสาร: +66 (0) 7455 8849

งานวิจัยที่สนใจ