รศ.ดร เพริศพิชญ์ คณาธารณา Studio Session Mar 1, 2021-203-2

รศ.ดร. เพริศพิชญ์ คณาธารณา
รองศาสตราจารย์ สาขาเคมีวิเคราะห์

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อีเมล: proespichaya.k@psu.ac.th
โทรศัพท์: +66 (0) 7428 8420
โทรสาร: +66 (0) 7455 8841

งานวิจัยที่สนใจ

  • การวิเคราะห์สารปริมาณน้อย
  • การสังเคราะห์และพัฒนาวัสดุนาโนสำหรับเทคนิควิเคราะห์
  • การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์: การประยุกต์และเทคนิค การวัดฟลักซ์ (ก๊าซเรือนกระจก) จากระบบนิเวศน์