rassameesuwan-chuaynukul

นางสางรัศมีสุวรรณ ช่วยนุกูล

อีเมล: Rassameesuwan.ch@gmail.com

งานวิจัยที่สนใจ

  • คัลเลอร์ริเมตริกซ์เซนเซอร์สำหรับการตรวจวัดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์