สันติภาพ

นายสันติภาพ จันทร์ด้วง

นักศึกษาระดับปริญญาโท

อีเมล: 6010210377@psu.ac.th

 

งานวิจัยที่สนใจ

  • การพัฒนาเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าสำหรับมะเร็งลำไส้