สราวุธ พุทธสุข

นายสราวุธ พุทธสุข
นักศึกษาปริญญาโท

อีเมล: Puttasuk2541@gmail.com

งานวิจัยที่สนใจ

  • • การพัฒนาวิธีวิเคราะห์เพื่อศึกษาการถ่ายเทสารพทาเลต เอสเทอร์จากบรรจุภัณฑ์พลาสติกไปยังอาหาร