การสังเคราะห์สารตรวจวัด

การพัฒนาระบบเซนเซอร์ที่มีประสิทธิภาพ ตรวจวัดสารเป้าหมายได้รวดเร็วเป็นงานที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องในสาขาเคมีซุปราโมเลกุลและเคมีชีวภาพ เนื่องจากมีความไวสูง เวลาในการตอบสนองที่เร็ว และความไม่ซับซ้อนของเทคนิค ทำให้มีการพัฒนาเซนเซอร์ชนิดเปลี่ยนสี และฟลูออเรสเซนต์สำหรับตรวจวัดและอ่านภาพเชิงแสงอย่างแพร่หลาย งานวิจัยในส่วนนี้กำลังพัฒนาเซนเซอร์ฟลูออเรสเซนต์ และเซนเซอร์ชนิดเปลี่ยนสีอย่างง่ายสำหรับตรวจวัดไอออนโลหะที่สำคัญทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม