Suntaree-Chire

นางสาวสุนทรี จิเร

อีเมล: 6010210650@psu.ac.th

งานวิจัยที่สนใจ

  • การสังเคราะห์สารอนุพันธ์ของเตตระฟีนีลอีทีนเพื่อเป็นสารเรืองเเสงที่มีความไวและจำเพาะต่อการตรวจวัดลายนิ้วมือแฝงผ่านกระบวนการ AIE