suparat-cotchim

ดร. สุภารัตน์ คชฉิม

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อีเมล: csuparat@hotmail.com
โทรศัพท์: +66 (0) 7428 8563
โทรสาร: +66 (0) 7455 8841

งานวิจัยที่สนใจ