supitcha-thammajinno

นางสาวสุพิชฌาย์ ธรรมจินโน
นักศึกษาระดับปริญญาโท

อีเมล: Supitcha.sangsom@gmail.com

งานวิจัยที่สนใจ

  • เซนเซอร์ทางเคมีสำหรับตรวจวัดสารบ่งชี้โรคในปัสสาวะ