ดร.สุรีรัตน์ ชนะ

ดร. สุรีรัตน์ ชนะ
อาจารย์ประจำ สาขาฟิสิกส์

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อีเมล: sureerat.h@psu.ac.th
โทรศัพท์: +66 (0) 7428 8746
โทรสาร: +66 (0) 7455 8849

งานวิจัยที่สนใจ