tanaporn-sriprang

นางสาวธนภรณ์ ศรีปรางค์

อีเมล: 5810201750@psu.ac.th

งานวิจัยที่สนใจ

  • การพัฒนาสารเรืองสารเพื่อหาลายนิ้วมือแฝงที่อยู่บนพื้นผิวที่แตกต่างกัน