teerapong-jantarat

นายธีรพงศ์ จันทรัตน์
นักศึกษาระดับปริญญาโท

อีเมล: teera.ja@hotmail.com

งานวิจัยที่สนใจ

  • การพัฒนาเซนเซอร์เชิงแสงสำหรับการตรวจวัดตัวอย่างในสิ่งแวดล้อม อาหาร และการประยุกต์ทางการแพทย์