Teerayanee-Chaipet

นางสาวธีรยาณี ไชยเพชร
นักศึกษาระดับปริญญาโท

อีเมล: dpstnam30@hotmail.com

งานวิจัยที่สนใจ

  • การพัฒนาการเตรียมตัวอย่างและวิธีการวิเคราะห์สำหรับการตรวจวัดสารปริมาณน้อยในอาหารและสิ่งแวดล้อม