Teerachai-Kaewsen

นายธีระชัย แก้วเสน
นักศึกษาระดับปริญญาโท

อีเมล: game0859759985@gmail.com

งานวิจัยที่สนใจ

  • เซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าสําหรับการตรวจวัดซัลไฟต์ด้วยกราฟีนแอโรเจลคอมโพสิตร่วมกับนิกเกิลเฮกซะไซยาโนเฟอเรต