ฐิติรัตน์ รามมาก

นางสาวฐิติรัตน์ รามมาก
นักศึกษาปริญญาโท

อีเมล: Thiti.ramm@gmail.com

งานวิจัยที่สนใจ

  • การศึกษาอิทธิพลของสารสกัดแอนโธไซยานินต่อคุณสมบัติของฟิล์มแป้ง