titiwan-changsan

นางสาวฐิติวรรณ ช่างสาน
นักศึกษาระดับปริญญาโท

อีเมล: titiwan.cs308@gmail.com

งานวิจัยที่สนใจ

  • การพัฒนาตัวดูดซับวัสดุพอลิเมอร์สำหรับการสกัดสารตัวอย่างปริมาณน้อย