IMG_6052_fb

ผศ.ดร. วรากร ลิ่มบุตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเคมีวิเคราะห์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อีเมล: warakorn.l@psu.ac.th
โทรศัพท์: +66 (0) 7428 8563
โทรสาร: +66 (0) 7444 6681

งานวิจัยที่สนใจ

  • ไบโอเซนเซอร์
  • เคมีวิเคราะห์