รศ. ดร. วรากร ลิ่มบุตร

รศ.ดร. วรากร ลิ่มบุตร
รองศาสตราจารย์ สาขาเคมีวิเคราะห์

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อีเมล: warakorn.l@psu.ac.th
โทรศัพท์: +66 (0) 7428 8563
โทรสาร: +66 (0) 7444 6681

งานวิจัยที่สนใจ