watcharachai-khunseeraksa

นายวัชรชัย ขุนศรีรักษา
นักศึกษาระดับปริญญาโท

อีเมล: noom_psu@hotmail.com

งานวิจัยที่สนใจ

  • เซนเซอร์ทางไฟฟ้าเคมีสำหรับการวิเคราะห์ไอโอดีนในปัสสาวะ