เมื่อวันที่ 11-13 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร และคณะจากศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยเเละไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “อุปกรณ์กัดผิวด้วยไฟฟ้าสำหรับเก็บกู้เลขหมายทะเบียนปืน” ในโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560 “การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคง” โดยคณะได้เดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ได้แก่ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3 ศูนย์พิสูจน์หลักฐานตำรวจ 102 ถ.สุรนาราย ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4 เลขที่ 323 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น และ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อบรรยายและสาธิตถ่ายทอดองค์ความรู้วิธีการนำอุปกรณ์กัดผิวด้วยไฟฟ้าสำหรับเก็บกู้เลขหมายทะเบียนปืนให้กับบุคลากรได้นำไปใช้ได้จริงในการทำงานเก็บกู้เลขหมายทะเบียนปืนในกองพิสูจน์หลักฐานต่าง ๆ