บรรยากาศการบรรยายในกิจกรรม TAB–CoE Research Forum ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “Are we ready? (Translational Research from Academia to Industry: Following the Thailand 4.0 Model” โดย ผศ.ดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น จากสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันพุธ ที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00–15.30 น. ณ ห้องสัมมนาคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์