ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยเเละไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอเชิญร่วมเข้าฟังสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “Biomimetic Matrices for Assessing Biological and Clinical Target Species” โดย Univ.-Prof. Dr. Peter A. Lieberzeit จาก University of Vienna ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้อง BSc3 อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์