TAB-CoE ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร (รองผู้อำนวยการ TAB-CoE) ที่ได้รับรางวัลดุษฎีบัณฑิตดีเด่น คปก. ครั้งที่ 3 โดยรางวัลพิจารณาจากผู้ที่มีผลงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องหลังสำเร็จการศึกษา และ/หรือมีการผลักดันผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์หรือร่วมทำวิจัยกับภาคการใช้งาน เป็นผู้ที่มีบุคลิกการวางตัวเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับทางสังคม เป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการเป็นนักวิจัยที่ดีให้แก่ดุษฎีบัณฑิต คปก. ตลอดจนเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลให้มีพลังมุ่งมั่นทำงานวิจัยเพื่อประเทศชาติต่อไป (ประกาศจากสำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย ณ วันที่ 25 ธ.ค. 2561)