นักศึกษาจาก TAB-CoE เข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติในงาน Pure and Applied Chemistry International Conference 2019 (PACCON 2019) ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค บางนา กทม.

  1. น.ส.จิตติมา ชูสังข์ นำเสนอผลงานแบบปากเปล่าเรื่อง Ion-Selective Electrodes for Simple and Rapid Simultaneous Detection of Nitrate and Ammonium Ions in Soil and Water Samples โดยมี Dr. Aleksandar Radu และ ผศ.ดร. อาภรณ์ นุ่มน่วม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และ รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
  2. นายธีรพงศ์ จันทรัตน์ นำเสนอผลงานแบบปากเปล่าเรื่อง A Label-free DNA-based Fluorescent Sensor for Cisplatin Detection โดยมี ผศ.ดร.จงดี บูรณชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และ ผศ.ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย และ รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
  3. น.ส.ศิริรัชฏ์ เขมะศิริ นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์เรื่อง Development of A DNA Based Biosensor For Short Oligonucleotide Detection โดยมี ผศ.ดร.จงดี บูรณชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และ ผศ.ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม