คณาจารย์และนักศึกษาจาก TAB-CoE เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลใหม่ๆ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ชาวไทยและต่างประเทศ ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 (วทท 45) ภายใต้หัวข้อ “Seedling Innovation for Sustainable Development” (ต้นกล้านวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน) ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย อีกทั้งนักศึกษาจาก TAB-CoE ยังได้นำเสนอผลงานวิจัยดังนี้

  1. นายธีรพงศ์ จันทรัตน์ นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์เรื่อง “A Chemical Sensor for Formaldehyde Detection Using Nitrogen-doped Graphene Quantum Dots” โดยมี ผศ.ดร.จงดี บูรณชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และ ดร.ทรรศิดา สุขสวัสดิ์ รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา และ รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
  2. นายวุฒินันท์ ทองยอด นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์เรื่อง “Excited-State Torsional Rotation of Thioflavin T Binding to Variant Human Telomeric G-Quadruplex DNA: A QM/MM Study” โดยมี ผศ.ดร.ชุตินธร พันธ์วงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และ รศ.ดร.เทพอักษร เพ็งพันธ์ และ ผศ.ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
  3. นางสาวพิชญานัน ศรีสุวรรณ นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์เรื่อง “Coumarin-based semicarbazide as “turn-off” fluorescent sensor for Cu” โดยมี ดร.ทรรศิดา สุขสวัสดิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และ ดร. มรกต แก้วเพชร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น