สื่อต่างชาติให้ความสนใจ “Chilica-Pod” นวัตกรรมที่สามารถอ่านค่าความเผ็ดร้อนของพริกด้วยสมาร์ทโฟน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร

อุปกรณ์ตรวจวัดสารให้… Read More