ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร  ลิ่มบุตร  รองผู้อำนวยการ TAB-CoE และอาจารย์สังกัดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และคณะนักวิจัย TAB-CoE คณะวิทยาศาสตร์คว้า 7 รางวัล ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร โดยมีผลงาน ดังนี้

1.รางวัลการเขียนข้อเสนอโครงการ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564 ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ระดับดีเด่น จากผลงานเรื่อง อุปกรณ์ตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าแบบไร้สายสำหรับวิเคราะห์สารอันตรายในผลิตภัณฑ์เสริมความงาม   โดย นายเกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ์, นางสาวเจนจิรา สายชนะพันธ์, นายอัสมี สอและ, นางสาวกัสริน สายสหัส โดยมี รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร, รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา และ รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

  1. รางวัลการเขียนข้อเสนอโครงการ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564 ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ระดับดีมาก จากผลงานเรื่อง ชุดทดสอบแอลกอฮอล์ในน้ำลาย โดย นายกฤตภาส แก้วหนู, นายเกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ์ และ รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร, ผศ.อดุลย์ เที่ยงจรรยา และ ผศ.ดร.อภิชัย พลชัย
  2. รางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564 ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ รางวัลผลงานนวัตกรรม ระดับดีเด่น จากผลงานเรื่อง ชุดทดสอบแอลกอฮอล์ในน้ำลาย โดย นายกฤตภาส แก้วหนู, นายเกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ์ และ รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร, ผศ.อดุลย์ เที่ยงจรรยา และ ผศ.ดร.อภิชัย พลชัย
  3. ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และ BCG Economy Model ประจำปี 2564 รางวัลผลงานนวัตกรรม ระดับดีมาก จากผลงานเรื่อง นวัตกรรมการตรวจวัดคลอรีนในสระว่ายน้ำโดยระบบโฟลว์อินเจคชันแอมเพอโรเมตรี โดยนางสาวสุภาธิณี คงแก้ว, นางสาวสุภารัตน์ คชฉิม, นายอัสมี สอและ, นายยุทธภูมิ ทิพย์วิมลมา, นางสาวกมลชนก ธรฤทธิ์, นายกฤตภาส แก้วหนู โดยมี รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา และ รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
  4. รางวัลเหรียญทอง จากผลงานเรื่อง อุปกรณ์ตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าแบบไร้สายสำหรับวิเคราะห์สารอันตรายในผลิตภัณฑ์เสริมความงาม โดย นายเกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ์ ,นางสาวเจนจิรา สายชนะพันธ์ ,นายอัสมี สอและ,นางสาวกัสริน สายสหัส โดยมี รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา และ รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
  5. รางวัลเหรียญทอง จากผลงานเรื่อง ชุดทดสอบแอลกอฮอล์ในน้ำลาย โดยนายกฤตภาส แก้วหนูนายเกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ์ โดยมี รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร, ผศ.อดุลย์ เที่ยงจรรยา และ ผศ.ดร.อภิชัย พลชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
  6. รางวัลเหรียญทอง จากผลงานเรื่อง นวัตกรรมการตรวจวัดคลอรีนในสระว่ายน้ำโดยระบบโฟลว์อินเจคชันแอมเพอโรเมตรี โดยนางสาวสุภาธิณี คงแก้ว, นางสาวสุภารัตน์ คชฉิม, นายอัสมี สอและ, นายยุทธภูมิ ทิพย์วิมลมาศ, นางสาวกมลชนก ธรฤทธิ์, นายกฤตภาส แก้วหนู โดยมี รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา และ รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น