ดร.กิตติรัตน์ ภู่พลับ ส่งมอบเครื่องวัดการคายแสงขนาดพกพาเพื่อใช้วิเคราะห์ปริมาณสารฟอร์มาลินในผลิตภัณฑ์อาหาร ณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

           ดร.กิตติร… Read More