ประชาสัมพันธ์การอบรมในรูปแบบออนไลน์ในหัวข้อ “การเตรียมตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์สารอินทรีย์ปนเปื้อนในตัวอย่างอาหารและสิ่งแวดล้อมด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี”

          ศูนย์วิจัย… Read More

TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.อาภรณ์ นุ่มน่วม ได้รับพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

          ศูนย์วิจัย… Read More