ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์(CH 318) ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer Evaluation และตัวอย่างห้องปฏิบัติการวิจัยปลอดภัย จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

          เมื่อวันที… Read More