รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ”

   &n… Read More