ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์.ดร.วรากร ลิ่มบุตร (รองผู้อำนวยการ TAB-CoE และ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์) และ ดร. เพราพิมพ์ ลิ่มสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2566 ดังนี้
          1. รางวัลผู้ประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีมาก สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จาก ผลงานเรื่อง “เซนเซอร์สำหรับตรวจวัดสารบ่งชี้มะเร็ง” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร, ดร.สุภารัตน์ คชฉิม, รองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา, รองศาสตราจารย์ ดร.ปณต ถาวรังกูร, ดร.สุภาธิณี คงแก้ว, นายกฤตภาส แก้วหนู, นายยุทธภูมิ ทิพย์วิมลมาศ, นางสาวมารียัม หะยีอาบู, Mr. Cheng Ho Phua, นางสาวกมลซนก ธรฤทธิ์
          2. รางวัลผู้ประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีมาก สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ผลงานเรื่อง “อุปกรณ์ตรวจวัดคลอรีนแบบต่อเนื่อง” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร, ดร.สุภาธิณี คงแก้ว, นายยุทธภูมิ ทิพย์วิมลมาศ, ดร.สุภารัตน์ คชฉิม, นางสาวกมลชนก ธรฤทธิ์, นางสาวมารียัม หะยีอาบู, นายกฤตภาส แก้วหนู, นายอัสมี สอและ, รองศาสตราจารย์ ดร.ปณต ถาวรังกูร, รองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา

          3. รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก โดย ดร.เพราพิมพ์ ลิ่มสกุล จาก วิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาเทนโลยีการกำกับวิวัฒนาการสำหรับวิศวกรรมสารชีวโมเลกุล เพื่อประยุกต์ใช้ในการติดตามเซลล์มะเร็งและรักษาโรคมะเร็ง” เป็นวิทยานิพนธ์ที่วิจัยเพื่อสำเร็จการศึกษาจาก University of California San Diego, สหรัฐอเมริกา
         4. รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเซนเซอร์ไฟฟ้าเคมี: การตรวจวิเคราะห์ยาทางนิติวิทยาศาสตร์ การตรวจวิเคราะห์เขม่าดินปืนทางนิติวิทยาศาสตร์และการตรวจวิเคราะห์น้ำอสุจิทางนิติวิทยาศาสตร์” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร, ดร.เกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ์, ดร.สุภารัตน์ คชฉิม, ดร.สุภาธิณี คงแก้ว, นางสาวเจนจิรา สายชนะพันธ์, นายอัสมี สอและ, นางสาวกัสริน สายสหัส, นายยุทธภูมิ ทิพย์วิมลมาศ, นางสาวกมลชนก ธรฤทธิ์, นางสาวมารียัม หะยีอาบู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย พลชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ เที่ยงจรรยา, รองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา, รองศาสตราจารย์ ดร.ปณต ถาวรังกูร, นายกฤษฎา สโมสร, นายวัชรชัย ขุนศรีรักษา, นางสาวศิรประภา รอดสุด, นายวิธวัธ แสงหิรัญ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น