TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัชชา รสิตานนท์ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) หลักสูตรนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล Best Oral Presentation ลำดับที่ 2 จากการนำเสนองานวิจัยหัวข้อ “Non-Enzymatic Electrochemical Sensor for Creatinine Detection Based on Porous Copper Foam and Graphene Oxide Modified Electrode” โดยมี ดร. สัณฐิศักดิ์ ขุมเงิน และ รศ.ดร. อาภรณ์ นุ่มน่วม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ในงานประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 (วทท. 48) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565 ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น