ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเชนเซอร์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น เครือข่ายวิจัยที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2565

        ศูนย์วิจัยคว… Read More

รศ.ดร.จงดี บูรณชัย ต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่เข้านิเทศนักศึกษาฝึกงาน พร้อมทั้งพาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของ TAB-CoE

        รองศาสตราจาร… Read More