TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาจาก TAB-CoE ที่ได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกในงานวันวิทย์ภาคภูมิ ประจำปี 2566 โดยมอบให้แก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์ในช่วงปีการศึกษา 2565 งานจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง BSc3 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยนักศึกษาที่เข้ารับรางวัล ได้แก่
          1. นายอัสมี สอและ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาเคมี หลักสูตรนานาชาติ ได้รับรางวัลจาการเขียนข้อเสนอโครงการนวัตกรรม ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับดีมาก จากงานวิจัยเรื่อง “อุปกรณ์สำหรับตรวจวัดฟอร์มัลดีไฮด์ที่ปนเปื้อนในอาหารแบบพกพา”


          2. นางสาวเกตน์นิภา ล่ำล่อง นักศึกษาปริญญาโท สาขาเคมี หลักสูตรนานาชาติ ได้รับรางวัล Best Poster Presentation จากการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์เรื่อง “Development of a poly(o-phenylenediamine) coated aluminium garter spring micro-solid phase extractor for the analysis of pyrethroids in fresh chilli samples” ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2023


          3. นายธนวัฒน์ ตันติวงศ์เมธี นักศึกษาปริญญาโท สาขาเคมี หลักสูตรนานาชาติ ได้รับรางวัล Best Poster Presentation จาการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์เรื่อง “Flow injection amperometric sensor for glutathione detection based on rGO-COOH modified screen-printed carbon electrode” ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2023

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น