รองศาสตราจารย์ ดร.จงดี บูรณชัย (ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศฯ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์) และ อ.ดร.สัณฐิศักดิ์ ขุมเงิน (อาจารย์วิจัยและสมาชิกTAB-CoE) นำทีมนักศึกษาจาก TAB-CoE ร่วมต้อนรับและให้ความรู้แก่ผู้สนใจจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต้นแบบ (ESPReL)” ซึ่งห้องปฏิบัติการของ TAB-CoE ได้ผ่านการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer Evaluation และได้รับการรับรองเป็นห้องปฏิบัติการต้นแบบ กิจกรรมจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้องปฏิบัติศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (CH318) ชั้น 3 อาคารเคมี โดยโครงการนี้ได้รับความสนใจทั้งจาก นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมเยี่ยมชม และสามารถนำความรู้ นโยบาย แนวปฏิบัติของห้องปฏิบัติการตัวอย่างไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้มีความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น