TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับ ทีมวิจัยของ รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากงานนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2565

       ศูนย์วิจัยควา… Read More

รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร เข้าร่วมการเสวนา ในหัวข้อ “เส้นทางการเป็นบัณฑิตศึกษาที่ดีพร้อมในศตวรรษที่ 21” ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

         เมื่อวันที่… Read More

ทีมวิจัยของ รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร เข้าร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยในการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และการประชุมใหญ่สามัญสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2566

          รองศาสตราจ… Read More