ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร รองผู้อำนวยการ TAB-CoE และอาจารย์สังกัดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และคณะนักวิจัย TAB-CoE คณะวิทยาศาสตร์ คว้ารางวัล ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัล ดังนี้
              1.รางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา รางวัลระดับดี กลุ่มการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีการแพทย์ เรื่อง “การตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งคาร์ซิโนเอ็มบริโอนิคแอนติเจน และแคนเซอร์แอนติเจน 125 พร้อมกัน โดยใช้อิเล็คโทรดคาร์บอนคู่แบบรวมฟลูอิดิกสำหรับตรวจวัดมะเร็งรังไข่” โดย นางสาวอังคนา ศรีลิขิต นายสันติภาพ จันทร์ด้วง ดร.สุภาธิณี คงแก้ว ดร.สุภารัตน์ คชฉิม นางสาวกมลชนก ธรฤทธิ์ นางสาวมารียัม หะยีอาบู นายกฤตภาส แก้วหนู นายยุทธภูมิ ทิพย์วิมลมาศ โดยมี รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
             2. รางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา รางวัลระดับดี กลุ่มการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีการแพทย์ เรื่อง “อุปกรณ์ตรวจวัดสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้แบบพกพาผ่านระบบ NFC ด้วยสมาร์ทโฟน” โดย นายสันติภาพ จันทร์ด้วง นางสาวอังคนา ศรีลิขิต ดร.สุภารัตน์ คชฉิม ดร.สุภาธิณี คงแก้ว โดยมี รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
             3. รางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา รางวัลระดับดี กลุ่มการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร เรื่องง“เซนเซอร์ตรวจวัดสังกะสีในเมล็ดข้าวแบบพกพา” โดย นางสาวณัฐชยา มาลารัตน์ นางสาวอนัญญา คงสุวรรณ ดร.อัสมี สอและ ดร.กัสริน สายสหัส ดร.เกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ์ นางสาวเจนจิรา สายชนะพันธ์ นายกฤษฎา สโมสร นางสาวสุดารัตน์ มาตรบุตร นางสาวสุนิตา สมศิริ นางสาวชนากานต์ แก้วจังหวัด Mr.Sangay Wangchuk แก้ว โดยมี รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
            4. รางวัลการเขียนข้อเสนอโครงการผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา รางวัลระดับดีเด่น กลุ่มการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีการแพทย์ เรื่อง “การตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งคาร์ซิโนเอ็มบริโอนิคแอนติเจน และแคนเซอร์แอนติเจน 125 พร้อมกัน โดยใช้อิเล็คโทรดคาร์บอนคู่แบบรวมฟลูอิดิกสำหรับตรวจวัดมะเร็งรังไข่” โดย นางสาวอังคนา ศรีลิขิต นายสันติภาพ จันทร์ด้วง ดร.สุภาธิณี คงแก้ว ดร.สุภารัตน์ คชฉิม นางสาวกมลชนก ธรฤทธิ์ นางสาวมารียัม หะยีอาบู นายกฤตภาส แก้วหนู นายยุทธภูมิ ทิพย์วิมลมาศ โดยมี รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
          5. รางวัลการเขียนข้อเสนอโครงการผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา รางวัลระดับดีมาก กลุ่มการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีการแพทย์ เรื่อง “อุปกรณ์ตรวจวัดสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้แบบพกพาผ่านระบบ NFC ด้วยสมาร์ทโฟน” โดย นายสันติภาพ จันทร์ด้วง นางสาวอังคนา ศรีลิขิต ดร.สุภารัตน์ คชฉิม ดร.สุภาธิณี คงแก้ว โดยมี รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
         6. รางวัลระดับเหรียญทอง เรื่อง “การตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งคาร์ซิโนเอ็มบริโอนิคแอนติเจน และแคนเซอร์แอนติเจน 125 พร้อมกัน โดยใช้อิเล็คโทรดคาร์บอนคู่แบบรวมฟลูอิดิกสำหรับตรวจวัดมะเร็งรังไข่” โดย นางสาวอังคนา ศรีลิขิต นายสันติภาพ จันทร์ด้วง ดร.สุภาธิณี คงแก้ว ดร.สุภารัตน์ คชฉิม นางสาวกมลชนก ธรฤทธิ์ นางสาวมารียัม หะยีอาบู นายกฤตภาส แก้วหนู นายยุทธภูมิ ทิพย์วิมลมาศ โดยมี รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
       7. รางวัลระดับเหรียญทอง เรื่อง “อุปกรณ์ตรวจวัดสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้แบบพกพาผ่านระบบ NFC ด้วยสมาร์ทโฟน” โดย นายสันติภาพ จันทร์ด้วง นางสาวอังคนา ศรีลิขิต ดร.สุภารัตน์ คชฉิม ดร.สุภาธิณี คงแก้ว โดยมี รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
       8. รางวัลระดับเหรียญทอง เรื่อง “เซนเซอร์ตรวจวัดสังกะสีในเมล็ดข้าวแบบพกพา” โดย นางสาวณัฐชยา มาลารัตน์ นางสาวอนัญญา คงสุวรรณ ดร.อัสมี สอและ ดร.กัสริน สายสหัส ดร.เกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ์ นางสาวเจนจิรา สายชนะพันธ์ นายกฤษฎา สโมสร นางสาวสุดารัตน์ มาตรบุตร นางสาวสุนิตา สมศิริ นางสาวชนากานต์ แก้วจังหวัด Mr.Sangay Wangchuk โดยมี รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น