คณาจารย์และนักศึกษาจาก TAB-CoE เข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติในงาน ASEAN-ASSET 2023: Global Summit on the Future of Future Food (ASEAN-ASSET 2023) ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2566 ณ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร โดยมีงานวิจัยมีดังนี้
      1.งานวิจัยเรื่อง “A poly(o-phenylenediamine) coated aluminum garter spring micro-solid phase extractor for pyrethroids in chili” นำเสนอโดย รองศาสตราจารย์ ดร.จงดี บูรณชัย
      2. งานวิจัยเรื่อง “A fluorimetric method for formaldehyde detection in seafood samples” นำเสนอโดย นางสาว ฐิติวรรณ ช่างสาน
      3. งานวิจัยเรื่อง “Modification of poly(o-phenylenediamine) – Zn composite on plaswood propeller as sorbent for the extraction of polycyclic aromatic hydrocarbons in coffee drink ” นำเสนอโดย นางสาว เพ็ญนภา คณาเอกวิชภรณ์
     4.งานวิจัยเรื่อง “Polyvinylpyrrolidone-graphene-chitosan porous composite beads for the analysis of parabens in beverage samples” นำเสนอโดย นางสาว สุวัจนี มณีรัตนโชติ
     5. งานวิจัยเรื่อง “A portable histamine sensor using PVA@NDA sol-gel coupled with smartphone image processing for fish quality determination” นำเสนอโดย นางสาว ณฐ นนทิพิเชฐ
     6. งานวิจัยเรื่อง “Solid phase extractor based on polypyrrole-coated rubber foam for the determination of carbendazim in orange juices” นำเสนอโดย นางสาว ธีรยาณี ไชยเพชร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น