นักวิจัยและนักศึกษาจาก TAB-CoE เข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 (วทท. 49) ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา โดยรายชื่อนักวิจัย นักศึกษา และงานวิจัยมีดังนี้

       1. Myo Myint Zaw  ผู้ช่วยวิจัยหลังปริญญาเอก นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์เรื่อง “Determination of acrylamide from potato chips using sea sand disruption method coupled with high-performance liquid chromatography” โดยมี รศ.ดร.จงดี บูรณชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

       2. นางสาวมุกธินันท์ สาราบรรณ์  นักศึกษาปริญญาโท สาขาเคมีวิเคราะห์ นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์เรื่อง “Electrochemical sensor for caffeine detection using carbon nanotubes and metal-organic framework composite” โดยมี รศ.ดร. อาภรณ์ นุ่มน่วม และ ดร.สัณฐิศักดิ์ ขุมเงิน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

       3. นางสาวสุภาพิชญ์ ร่มโพธิ์ทอง  นักศึกษาปริญญาโท สาขาเคมีวิเคราะห์ นำเสนอผลงานแบบ oral เรื่อง “Flow injection amperometric sensor based on reduced graphene oxide modified on a screen-printed carbon electrode for continuous salicylic acid detection in cosmetic and pharmaceutical samples” โดยมี รศ.ดร. อาภรณ์ นุ่มน่วม และ ดร.สัณฐิศักดิ์ ขุมเงิน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

       4. นายณัฐกร จุลภักดิ์  นักศึกษาปริญญาโท สาขาเคมีวิเคราะห์ นำเสนอผลงานแบบ oral เรื่อง “An amperometric sensor based on nanodendritric porous copper decorated on an ordered mesoporous carbon modified electrode for sensitive detection of nitrate” โดยมี รศ.ดร. อาภรณ์ นุ่มน่วม และ ดร.สัณฐิศักดิ์ ขุมเงิน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น