Natha

นางสาวณฐ นนทิพิเชฐ

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อีเมล: nathaa.non@gmail.com

โทรศัพท์: +66 (0) 7428 8414

งานวิจัยที่สนใจ