กิจกรรมการบรรยายพิเศษ โดย Dr. David F. Thompson

                ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยเเละไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดสัมมนาบรรยายพิเศษในหัวข้อ "The use of non-targeted analysis for the detection of food fraud" โดยได้รับเกียรติจาก Dr. David F. Thompson จาก School of Chemical and Physical Sciences, Keele University ประเทศสหราชอาณาจักร เป็นผ ...

TAB-CoE ต้อนรับ Dr. David F. Thompson จาก Keele University

              รองศาสตราจารย์ ดร.จงดี บูรณชัย (ผู้อำนวยการ TAB-CoE และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์) นำทีมสมาชิกภายใน TAB-CoE ร่วมต้อนรับ Dr. David F. Thompson จาก School of Chemical and Physical Sciences, Keel University ประเทศสหราชอณาจักร เพื่อเข้าเยี่ยมชมผลงานวิจัย และเครื่องมือภายในห้องปฏิบัติการต่างๆของอาจารย์ภา ...

รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร และทีมวิจัยนักศึกษาจาก TAB-CoE คว้ารางวัล จากงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2566

                    ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร รองผู้อำนวยการ TAB-CoE และอาจารย์สังกัดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และคณะนักวิจัย TAB-CoE คณะวิทยาศาสตร์ คว้ารางวัล ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ป ...

คณะอาจารย์และนักวิทยาศาสตร์จาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้าเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการของ TAB-CoE (CH 318) ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการต้นแบบ (ESPReL)

          เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.จงดี บูรณชัย (ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศฯ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์) และ อ.ดร.สัณฐิศักดิ์ ขุมเงิน (อาจารย์วิจัยและสมาชิกTAB-CoE) นำทีมนักศึกษาจาก TAB-CoE ร่วมต้อนรับและให้ความรู้แก่คณะอาจารย์และนักวิทยาศาสตร์จาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...

ประชาสัมพันธ์สัมมนาพิเศษรูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อ “Forever Chemicals: A never-ending Analytical Challenge”

         TAB-CoE ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมฟังสัมมนารูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อ “Forever Chemicals: A never-ending Analytical Challenge” โดย Prof. Diana Aga จาก Chemistry Department, University at Buffalo, The State University of New York เป็นวิทยากรผู้บรรยาย วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา13.30-15.30 น. โดยนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจเข้าร่ ...

TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับ ทีมวิจัยของ รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากงานนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2565

       ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) และอาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และทีมนักวิจัย Spark Sen ...

นักศึกษาทุนพสวท. จาก TAB-CoE ไปทำวิจัยระยะสั้น ณ Universitat AutÒnoma de Barcelona (UAB), Barcelona, ประเทศสเปน

          รศ.ดร.จงดี บูรณชัย ได้สนับสนุนและส่งนักศึกษาภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับปริญญาตรี 2 คน คือ นางสาวอรัชพร อุทัยรังษี และ นายจักริน โลหะนวกุล ไปทำวิจัยระยะสั้นต่างประเทศ ณ Universitat AutÒnoma de Barcelona (UAB), เมือง Barcelona, ประเทศสเปน ในช่วงระหว่างวันที่ 27 มกราคม – ...

กิจกรรมการบรรยายพิเศษ โดย Associate Professor Wing Cheung MAK

       ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยเเละไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดสัมมนาบรรยายพิเศษในหัวข้อ " Advance Design and Fabrication Strategies for Innovative Biosensors" โดยได้รับเกียรติจาก Associate Professor Wing Cheung MAK (Dr. Martin) จาก Department of Biomedical Engineering, The Chinese University o ...

รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร เข้าร่วมการเสวนา ในหัวข้อ “เส้นทางการเป็นบัณฑิตศึกษาที่ดีพร้อมในศตวรรษที่ 21” ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

         เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมเสวนาบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับการทำวิจัย และกระบวนการเรียน เพื่อให้สำเร็จการ ...

ทีมวิจัยของ รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร เข้าร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยในการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และการประชุมใหญ่สามัญสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2566

          รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และทีมนักวิจัย เข้าร่วมแสดงผลงานวิจัยที่โดดเด่นด้าน High Technology เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลงานและความสำเร็จด้านการวิจัยข ...