รศ.ดร.จงดี บูรณชัย ต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่เข้านิเทศนักศึกษาฝึกงาน พร้อมทั้งพาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของ TAB-CoE

        รองศาสตราจารย์ ดร.จงดี บูรณชัย (ผู้อำนวยการ TAB-CoE และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์) ต้อนรับคณาจารย์จาก สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่ร่วมเข้านิเทศ นางสาว วริญญา เกตุพะเนิน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่เข้าม ...
Read More

TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล Best Poster Presentation จากงานประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2023

          TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาจาก TAB-CoE ที่ได้คว้ารางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Best Poster Presentation Award) ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference 2023 (PACCON 2023) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย นักศึกษาที่ได้รับราง ...
Read More

ดร.สัณฐิศักดิ์ ขุมเงิน เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยใน Special Event “Thailand Younger Chemists Network (TYCN)” ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2023

        ดร. สัณฐิศักดิ์ ขุมเงิน อาจารย์วิจัย และ สมาชิก TAB-CoE เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยใน Special Event “พบปะผู้ได้รับรางวัลโนเบลและพิธีเปิดเครือข่ายนักเคมีรุ่นใหม่ในประเทศไทย Thailand Younger Chemists Network (TYCN)” ภายใต้การดูแลของสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Pure and Applied Chemis ...
Read More

ผศ.ดร. อิทธิพล จีระพันธ์ เข้ารับรางวัล CST Awards 2022 จากสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ และเข้าร่วมเป็น Invited Speaker ในงาน PACCON 2023

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพล จีระพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้ารับรางวัล CST Distinguished Young Chemist Award 2022 สาขาเคมีวิเคราะห์ จากสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference 2023 (PACCON 2023) ซึ่งจัด ...
Read More

นักศึกษาจาก TAB-CoE เข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PACCON 2023

นักศึกษาจาก TAB-CoE เข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติในงาน Pure and Applied Chemistry International Conference 2023 (PACCON 2023) ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยรายชื่อนักศึกษาและงานวิจัยมีดังนี้ 1. นางสาวเกตน์นิภา ล่ำล่อง นักศึกษาปริญญาโท สาขาเคมีวิเคราะห์ นำเสนอผลงานแบ ...
Read More

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Second International Conference on Technologies for Smart Green Connected Societies (ICTSGS-2)

TAB-CoE ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Second International Conference on Technologies for Smart Green Connected Societies (ICTSGS-2) ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2566 ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดกำหนดการต่างๆได้จากทางเว็บไซต์; https://ictsgs.net/ ...
Read More

TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับ ดร. เพราพิมพ์ ลิ่มสกุล ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอน UK Professional Standard Framework (UKPSF) ระดับ Fellow

            ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร. เพราพิมพ์ ลิ่มสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอน UK Professional Standard Framework (UKPSF) ระดับ Fellow ซึ่งสมรรถน ...
Read More

TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.วรากร ลิ่มบุตร ที่ได้รับรางวัล “ต้นกล้าแห่งความดี” ประจำปี 2565 ในสาขา ครูผู้สอนดีเด่น

            ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE)  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร (รองผู้อำนวยการ TAB-CoE และ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์) คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้รับรางวัล “ต้นกล้าแห่งความดี” ประจำปี 2565 ...
Read More

TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัชชา รสิตานนท์ ที่ได้รับรางวัลจากงานประชุมวิชาการนานาชาติ วทท. ครั้งที่ 48

                       TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัชชา รสิตานนท์ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) หลักสูตรนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล Best Oral Presentation ลำดับที่ 2 จากการนำเสนองานวิจัยหัวข้อ “Non-Enzymatic Electrochemical Sensor for Creatinine Detection Based on Porous Copper Foam and Graphene Oxide Mod ...
Read More

TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. อิทธิพล จีระพันธ์ ที่ได้รับรางวัล CST Awards 2022 จากสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพล จีระพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้รับรางวัล CST Awards 2022 ประเภทที่ 2 CST Distinguished Young Chemist Award 2022 ...
Read More