นักศึกษาทุนพสวท. จาก TAB-CoE ไปทำวิจัยระยะสั้น ณ Universitat AutÒnoma de Barcelona (UAB), Barcelona, ประเทศสเปน

          รศ.ดร.จงดี บูรณชัย ได้สนับสนุนและส่งนักศึกษาภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับปริญญาตรี 2 คน คือ นางสาวอรัชพร อุทัยรังษี และ นายจักริน โลหะนวกุล ไปทำวิจัยระยะสั้นต่างประเทศ ณ Universitat AutÒnoma de Barcelona (UAB), เมือง Barcelona, ประเทศสเปน ในช่วงระหว่างวันที่ 27 มกราคม – ...
Read More

กิจกรรมการบรรยายพิเศษ โดย Associate Professor Wing Cheung MAK

       ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยเเละไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดสัมมนาบรรยายพิเศษในหัวข้อ " Advance Design and Fabrication Strategies for Innovative Biosensors" โดยได้รับเกียรติจาก Associate Professor Wing Cheung MAK (Dr. Martin) จาก Department of Biomedical Engineering, The Chinese University o ...
Read More

รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร เข้าร่วมการเสวนา ในหัวข้อ “เส้นทางการเป็นบัณฑิตศึกษาที่ดีพร้อมในศตวรรษที่ 21” ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

         เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมเสวนาบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับการทำวิจัย และกระบวนการเรียน เพื่อให้สำเร็จการ ...
Read More

ทีมวิจัยของ รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร เข้าร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยในการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และการประชุมใหญ่สามัญสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2566

          รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และทีมนักวิจัย เข้าร่วมแสดงผลงานวิจัยที่โดดเด่นด้าน High Technology เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลงานและความสำเร็จด้านการวิจัยข ...
Read More

บรรยากาศงานประชุมภายในเครือข่ายวิจัยนานาชาติ IRN Symposium ครั้งที่ 2

       ภาพบรรยากาศ งานประชุมภายในเครือข่ายวิจัยนานาชาติ IRN Symposium ครั้งที่ 2 นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ปณต ถาวรังกูร ในหัวข้อ “Network on Emerging Sensor Designs and Fabrication Strategies” ณ ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (ตึก LRC ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2566 ซึ่งสำหรับการประชุมวิชาการในครั้งนี้ มีผู้ ...
Read More

คณาจารย์ใน TAB-CoE เข้ารับรางวัลงานวิทย์ภาคภูมิ ประจำปี 2566

            ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับ รศ.ดร.แก้วตา แก้วตาทิพย์, ผศ.ดร. อิทธิพล จีระพันธ์, ดร.สัณฐิศักดิ์ ขุมเงิน และ รศ.ดร.อาภรณ์ นุ่มน่วม ที่ได้รับรางวัลในงานวิทย์ภาคภูมิ เพื่อเชิดชูเกียรติแก่คณาจารย์ บุคลากร ที่สร้างชื่อเสียงให้คณะวิทยาศาสตร์ งานจัดขึ้น ณ ห้อง BSc 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาล ...
Read More

นักศึกษาปริญญาโท จาก TAB-CoE ไปศึกษาวิจัยวิจัยระยะสั้น ณ University of Cordoba ประเทศสเปน

          รศ.ดร.จงดี บูรณชัย ได้สนับสนุนและส่งนักศึกษาภายใต้โครงการ พสวท. ระดับปริญญาโท 2 คน คือ นางสาวธีรยาณี ไชยเพชร และ นางสาวขวัญชนก สำกำปัง ไปทำวิจัยระยะสั้นต่างประเทศ ณ University of Cordoba เมือง Cordoba, ประเทศสเปน เป็นระยะเวลา 6 เดือน ระหว่างวันที่ 5 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งมี Prof. Dr. Rafael Lucena ...
Read More

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ ASEAN-ASSET 2023: Global Summit on the Future of Future Food

           TAB-CoE ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ASEAN-ASSET 2023: Global Summit on the Future of Future Food ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดกำหนดการต่างๆได้จากทางเว็บไซต์ https://www.biotec.or.th/asean- ...
Read More

TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา 2564

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยเเละไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2566 โดยสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีมหาวิ ...
Read More

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ the Second International Conference on Technologies for Smart Green Connected Societies (ICTSGS-2)

          TAB-CoE ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Second International Conference on Technologies for Smart Green Connected Societies (ICTSGS-2) ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2566 ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดกำหนดการต่างๆได้จากทางเว็บไซต์; https://ictsgs.netSp ...
Read More