TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัชชา รสิตานนท์ ที่ได้รับรางวัลจากงานประชุมวิชาการนานาชาติ วทท. ครั้งที่ 48

                       TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัชชา รสิตานนท์ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) หลักสูตรนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล Best Oral Presentation ลำดับที่ 2 จากการนำเสนองานวิจัยหัวข้อ “Non-Enzymatic Electrochemical Sensor for Creatinine Detection Based on Porous Copper Foam and Graphene Oxide Mod ...
Read More

TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. อิทธิพล จีระพันธ์ ที่ได้รับรางวัล CST Awards 2022 จากสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพล จีระพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้รับรางวัล CST Awards 2022 ประเภทที่ 2 CST Distinguished Young Chemist Award 2022 ...
Read More

TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร และ ดร. เพราพิมพ์ ลิ่มสกุล ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

        ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์.ดร.วรากร ลิ่มบุตร (รองผู้อำนวยการ TAB-CoE และ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์) และ ดร. เพราพิมพ์ ลิ่มสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวั ...
Read More

รองศาสตราจารย์ ดร.จงดี บูรณชัย ได้รับเกียรติเป็น Invited Speaker ในงานประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 (วทท. 48)

       รองศาสตราจารย์ ดร.จงดี บูรณชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับเกียรติเป็น Invited speaker ใน session c: เคมี บรรยายในหัวข้อ "Miniaturized extraction techniques: development and application for food safety applications" ในงานประชุม ...
Read More

บรรยากาศงานประชุมวิชาการ IRN Symposium I

           ภาพบรรยากาศภายในงานประชุมวิชาการ IRN International Symposium I ในหัวข้อ “Network on Emerging Sensor Designs and Fabrication Strategies” ณ ห้อง smart classroom ชั้น อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งสำหรับการประชุมวิชาการในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุ ...
Read More

รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเคมีไฟฟ้า ให้แก่นักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สตูล

        เมื่อวันที่ 10-11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร (รองผู้อำนวยการ TAB-CoE) และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์  พร้อมทีมนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรและถ่ายทอดองค์ความรู้และบริการวิชาการ สำหรับค่ายวิชาการและฝึกประสบการณ์งานวิจัยป ...
Read More

TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.จงดี บูรณชัย และ ดร.สัณฐิศักดิ์ ขุมเงิน ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอดีเด่นเป็นลำดับที่ 2 ในงานการประชุมประจำปีเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 2565

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.จงดี บูรณชัย (ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศฯ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์) และ ดร.สัณฐิศักดิ์ ขุมเงิน (สมาชิกTAB-CoE) ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานด้านมาตรฐาน ...
Read More

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนแบบชิ้นงาน 3 มิติเบื้องต้น”

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนแบบชิ้นงาน 3 มิติเบื้องต้น” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากบริษัท แอพพลิแคด จำกัด มหาชน หลักสูตรนี้จะเน้นการทำงาน ขั้นพื้นฐานรวมถึงหลักการในการออกแบบเบื้องต้น การใช้งานคำสั่งในการเขียนชิ้นงานเบื้องต้น เพื่อเป็นพื้นฐานในการ ...
Read More

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ “จังหวะชีวิต มีอยู่จริง เตรียมความพร้อม เรียกโอกาส” โดย รศ.ดร. วรากร ลิ่มบุตร เป็นผู้บรรยาย

            TAB-CoE ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม Run Talk Online October 2022 ในหัวข้อ “จังหวะชีวิต มีอยู่จริง เตรียมความพร้อม” โดยมี รศ.ดร. วรากร ลิ่มบุตร เป็นวิทยากรผู้บรรยาย งานในครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดยสำนักเครือข่ายพันธมิตรเพื่อมหาวิทยาลัยวิจัย ในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 19.00-20.30 น. ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับ ...
Read More

ผศ.ดร. อิทธิพล จีระพันธ์ จัดกิจกรรมบรรยายรูปแบบออนไลน์ในหัวข้อ “Science, engineering, and technology: Biosensors and bioelectronics and their analytical data”

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพล จีระพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดกิจกรรมบรรยายรูปแบบออนไลน์ในหัวข้อ“Science, engineering, and technology: Biosensors and bioelectronics and their analytical data” โดย Prof. Arben Merkoçi เป็นผู้บรรยาย ...
Read More