supatinee-kongkaew

นางสาวสุภาธิณี คงแก้ว
นักศึกษาปริญญาเอก

อีเมล: supatinee_fang@hotmail.com

งานวิจัยที่สนใจ

  • ออกแบบและสร้างขั้วไฟฟ้าพิมพ์สกรีนสำหรับการตรวจวัดด้วยเทคนิคทางเคมีไฟฟ้า