ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับ ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ผศ.ดร.จงดี บูรณชัย ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 22 กันยายน 2561 โดยคณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้พิจารณาจากความสามารถอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่มหาวิทยาลัย และประพฤติตนดีงามเป็นที่ประจักษ์อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมที่เป็นตัวอย่างของอาจารย์ทั่วไปของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์