ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยเเละไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในกิจกรรม “งานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น” ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยการนำของ รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา (ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยความเป็นเลิศฯ) พร้อมด้วย ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร  ผศ.ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย  ดร.ชรินรัตน์ ศิริธรรม  นายกิตติรัตน์ ภู่พลับ  นายกนธี บุญมีประกอบ และ น.ส.เพ็ญนภา คณาวิชภรณ์ ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช. 1 และบริเวณโถงกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร วช. 4 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เขตจตุจักร กรุงเทพฯ