ดร.ทรรศิดา สุขสวัสดิ์ และ น.ส.พิชญานัน ศรีสุวรรณ ได้รับทุน Sakura Exchange Program in Science ให้ไปศึกษาดูงานที่ Osaka University ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 8 วัน ระหว่างวันที่ 7-14 พ.ย. 2561 ภายใต้โครงการ Japan-Asia Youth Exchange Program ซึ่งจัดโดย Japan Science and Technology Agency