ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ให้การต้อนรับ Univ.-Prof. Dr. Peter A. Lieberzeit จาก Faculty for Chemistry, University of Vienna ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นำโดย ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยความเป็นเลิศฯ รศ.ดร.เพริศพิขญ์ คณาธารณา และ รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศฯ ผศ.ดร.จงดี บูรณชัย และคณาจารย์ บุคลากร ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศฯ โดยช่วงเช้าเป็นการปรึกษาหารืองานวิจัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในงานวิจัย พร้อมเข้าชมห้องปฏิบัติการวิจัยต่าง ๆ ของศูนย์ความเป็นเลิศฯ ณ ห้อง Ch318 ห้อง Ch312 ห้อง P407 และห้อง P400 ซึ่งได้รับความสนใจอย่างดี ช่วงบ่ายเป็นการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “Biomimetic Matrices for Assessing Biological and Clinical Target Species” ณ ห้อง BSc3 อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่