ขอแสดงความยินดีและร่วมชื่นชมอาจารย์ใน TAB-CoE ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ที่ได้รับการยกย่องเป็น อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ของสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 จากมติของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) และได้รับโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในการประชุมวิชาการประจำปีของ ปอมท. ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ หอดนตรีและศิลปะการแสดงอโศกมนตรี อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร